Croeso

Mae Cyngor Cymuned Llanddarog yn gweithio i ymateb i anghenion lleol er mwyn gwella safon byw ym mhentrefi Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig, trwy hyrwyddo datblygiad cymunedol a gweithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys cefnogi nifer o grwpiau chwaraeon, diwylliannol a chymunedol sy’n chwarae rhan amlwg ym mywyd y gymuned.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y Cyngor a’i aelodau ynghyd â dogfennau pwysig, manylion ariannol a Chofnodion y Cyngor.

I weld yr hysbyseb cyfarfod a chopi o’r eitemau agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y Cyngor Cliciwch Yma

I weld yr Hysbysiad Preifatrwydd gallwch clicio yma

I weld y proffil ward etholiadol, dylid ymweld â wefan Cyngor Sir Caerfyrddin drwy clicio yma os gwelwch yn dda.

I weld y rhestr wythnosol ceisiadau cynllunio, dylid ymweld â wefan Cyngor Sir Caerfyrddin drwy Clicio Yma os gwelwch yn dda.

Ymgynghoriadau gan Cyngor Sir  Caerfyrddin – cliciwch isod

Cliciwch Yma Tudalen Ymgynghori Cyngor Sir Gar

Cliciwch Yma Tudalen we Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Sir Gar

Hysbysfwrdd (Diweddarwyd Mis Mehefin 2024)

Hysbysiad o Archwiliad

Mygiau Coffaol

YMWRTHODIAD
Pwrpas y wefan hon yw cyfleu gwybodaeth gyffredinol am Gyngor Cymuned Llanddarog, ac ar amrywiaeth o destunnau eraill allasai fod o ddiddordeb i’r cyhoedd. Gwnaed ymdrechion rhesymol, a pherir i wneud hynny wrth gynnal y wefan, i gyfleu gwybodaeth a data cywir, cyfredol a ffeithiol mewn modd uniongyrchol.

Ni all y Cyngor warantu bod yr holl wybodaeth sydd yn ymddangos ar y wefan hon neu ar unrhyw ddolenni a nodir ar y safle, yn hollol gywir nac yn rhydd o elfennau niweidiol. Eich cyfrifoldeb chwi fydd cymryd y camau angenrheidiol i ddiogelu eich meddalwedd, ac i wirio unrhyw wybodaeth sydd yn deillio o unrhyw ffynonellau heblaw Cyngor Cymuned Llanddarog.

Mae gan Cyngor Cymuned Llanddarog yr hawl i newid neu ddileu gwybodaeth, elfennau testunol neu gynnwys ar y wefan hon ar unrhyw adeg, heb rybudd nac ymgynghori ymlaen llaw. Mae hefyd â’r hawl i olygu unrhyw ddeunydd sydd wedi ei gynnig gan eraill i ymddangos ar y safle hwn.

Os ydych yn ymwybodol o unrhyw gamgymeriad yn y gwybodaeth a rhoddwyd rhowch wybod i ni drwy’r dudalen cysylltu os gwelwch yn dda. Nid yw Cyngor Cymuned Llanddarog yn ardystio unrhyw safleodd allannol wedi ei gysylltu a nid yw’n gyfrifol am ei cynnwys.

_________

Cwcis

Rydym am ddarparu gwasanaethau ar-lein sy’n hawdd eu defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Efallai gall hyn olygu rhoi pytiau bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur neu eich ffôn symudol neu ddyfeisiau eraill sy’n gallu cysylltu â’r rhyngrwyd tra byddwch yn defnyddio ein gwefan. Cwcis y gelwir y ffeiliau hyn. Os ydych yn parhau heb newid eich gosodiadau, fe fyddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn unrhyw cwci. Os ydych yn dymuno beth bynnag gallwch chi newid eich gosodiadau ar unrhyw bryd.

Rheoli eich Cwcis
I gael gwybod sut mae caniatáu, atal, dileu a rheoli cwcis, gallwch fynd at https://www.aboutcookies.org/